Price 2,094 ILS

DURATION 1 Day

Course Overview

פיתוח יכולות עיר חכמה כולל ישום נרחב של טכנולוגיות מידע, תקשורת, מחשוב ובקרה המאפשרים הנגשת טובה יותר של שירותים לאזרחי העיר, התייעלות אנרגטית, שיפור תחושת הביטחון והבטיחות וביצירה של סביבה קהילתית ועסקית תוססת.

Who should attend?

הסמינר מיועד לבעלי ענין העוסקים בפיתוח שילוב והטמעה של שירותים מתקדמים בעיר חכמה: מהנדסי ערים, מהנדסי מערכות, מנהלי פרויקטים, מפתחי ויישומים אפליקציות, מודלים עסקיים, יועצים, ספקי שירותים, מנהלי מוקדי שליטה ובקרה, אנשי מחלקות IT, בכירים ומקבלי החלטות במגזר העירוני והציבורי.

Goal

להביא את העוסקים בפיתוח וישום פתרונות לערים חכמות להבנת האתגרים העולים משילוב של טכנולוגיות חדשות בסביבה  עירונית קיימת ולהציג דרכי התמודדות מתורת הנדסת המערכות וניהול תהליכי חדשנות.

Course Outline:

 

חלק רביעי: מוקדים חכמים  Smart Centers:
• סביבת עבודה לחשיבה הנדסית משולבת.
• מוקד הפעלה של שירותים דיגיטלייםSmart City digital Services Center
• מרכז שליטה ובקרה עירוני- City control Center
• מוקד PMO  – מרכז תיאום ומעקב פרויקטים מארבעת המגזרים (קהילתי, עירוני, עסקי וממשלתי)
• מוקד עזר להטמעה: כיתות הדרכה, שיתוף הציבור, תחקור ואיסוף מידע שימושיות, משוב משתמשים.
• מרכז חדשנות עירוני.חלק חמישי: שיתוף הציבור
• ניהול בנק צרכים -טכניקות לריכוז ומיפוי צרכים
• שיתוף תושבים כחלק אינטגראלי של תהליך הפיתוח.
• סקירת טכניקות לשיתוף תושבים.
• מחקר השימושיות- לתמיכה בהמשך פיתוח מתגלגל
• משחוק – Gamificationחלק שישי: כלים
• כלי לניהול תוכנית אב לעיר חכמה.
• כלי למיפוי ומעקב פרויקטים.
• כלי לניהול מעורבות תושבים
• כלי לניהול בנק צרכים עירוניםסיכום:
• שיח פתוח
• הצגת תובנות משתתפי הקורס

חלק ראשון:
• סקירת תחומי פעילות בעיר חכמה (מודל ד”ר בויד כהן) .
• דוגמאות ליישומי ערים חכמות  בארץ ובעולם
• האתגרים בפיתוח פתרונות לעיר חכמה (רב תחומיות, אתגר השילוביות, מומחיות, VLSIS)
• מדוע לא ניתן להפעיל מתודולוגיות פיתוח מקובלות
• עקרונות ניהול רב מערכתי.חלק שני: מושגים בהנדסת מערכות
• שירותים עירוניים iServices)) הנגזרים מחזון העיר .
• שילוביות תפעולית: שילוב יישומים תפעוליים, אפליקציות לאזרחים ומוקדי שליטה עירוניים.
• ארכיטקטורה מערכתית
• תשתית שילובים ובדיקות ליישומי עיר חכמה
• הטמעה והעמדת שירותים מתקדמים.
• מחקר שימושיות ומשוב משתמשים.חלק שלישי – מושגים בניהול תהליכי הפיתוח:
• סוגי תהליכי פיתוח: Water fall, ספיראלי, Agile, אבולוציוני, SAAS – System As A Service
• תפיסת הפעלה, סביבת הדגמה.proof of concept
• סביבת פתרונות Ecosystem ופתרונות חוצי ארגון
• מודל שיתוף פעולה עסקי- סקירת מודלים עסקיים PPP
• התאמת סוגי מכרזים לסוג  תהליך הפיתוח
• 4 Sectors Projects Alignment
• כלכלה מקומית /מטבע מקומי